Asterion - fantasy svět pro RPG > Falešná apokalypsa

Falešná apokalypsa

tl_files/mod/velke/FA.jpg
(vyšlo také v Dechu draka 6/2003; Václav Pražák)

V polovině října se na pultech objevil nový tematický modul ke světu Asterion s názvem Falešná apokalypsa, tentokrát zaměřený na magii. Nebývá sice běžně zvykem, aby dílo hodnotil jeden z autorů, avšak na druhou stranu to zase umožňuje vám ostatním trochu nahlédnout přímo do tvůrčí kuchyně, tentokrát dokonce přímo do kuchyně kouzelnické.
Od samého počátku se snažíme vytvořit takový svět, který by byl pro čtenáře a hráče co nejpřitažlivější, aby se v něm jejich postavy cítily co nejpřirozeněji a aby se jim třeba o něm i v noci zdálo. Již na mnoha místech byla popsána rozličná úskalí procesu tvorby světa, kterým se je třeba vyhýbat. Každý svět, tedy i ten uměle stvořený ve fantazii, by měl mít své zákony a síly, které ovlivňují jeho dění (na Asterionu se pro tyto veličiny používá pojmenování "moci"). A protože ve fantasy je jedním z klíčových prvků magie, bylo už jen z tohoto hlediska nezbytné tuto záhadami obestřenou sílu propracovat co nejpodrobněji. Výsledek naší téměř roční činnosti možná již držíte v rukou nebo váháte, zda stojí za investici. Tento článek by vám měl při rozhodování napomoci.

První část naší práce jsme věnovali základní problematice magie. Čtenáři se zde dozví, odkud se na Asterionu vzalo magické pole, jak působí na své okolí, jakým způsobem ho lze ovlivňovat a přetvářet či jak se na magii jako takovou dívají asterionští učenci. Tato kapitola je relativně krátká, avšak tvoří důležitý předstupeň pro následující text, který se zabývá především dvěma zásadními otázkami - a sice jak lze magickou energii načerpat a jakým způsobem ji lze formovat, aby uživatel magie docílil zamýšleného účinku.

Čerpání má řadu podob a postava pohybující se po Asterionu se může setkat s nejrůznějšími způsoby. Vedle získávání magie z okolního prostředí dokáže kouzelník rovněž využívat místa, kde je magické pole specificky utvářeno, umí získávat energii pro svou magii z nejrůznějších surovin, ze základních asterionských živlů, z jiných živých bytostí, a pokud mu všechny tyto zdroje dojdou, může sáhnout do posledního rezervoáru - až na dno svých tělesných sil.
S dostatečným množstvím energie má kouzelník možnost měnit realitu. Záleží jen na něm, kolik sil dokáže shromáždit a zda se takového kroku vůbec odváží. Magickou energii může vtělit do gest či slov, používat ji jako umění či jako vědu, vkládat ji do předmětů s neuvěřitelnými účinky nebo se spojit s podobně smýšlejícími jedinci a společnými silami provádět mocné rituály, ať už se tak děje na prosluněném palouku v Červeném lese nebo v temných kobkách v Zemi nářků. Možností je mnoho, avšak odvaha dotknout se magie je pro každého jen jedna.

Další část hlavního textu se zaobírá projevy magie, které se často vymykají kontrolovanému působení inteligentních myslí. Spadají sem šálivé iluze, bizardní magické anomálie, osoby, jež se magii pracně neučí, ale mají ji vrozenou, a konečně zákeřné a často i vražedné magické nemoci.

Pokud byla na předcházejících stránkách věnována pozornost magii jako jedné z mocí, v následující části se dostává do popředí její uživatel - kouzelník, mág, čaroděj, vědmák, alchymista, černokněžník či jak se jim všem ještě jinak říká. Dozvíte se zde, kde a jak je možné se naučit magii ovládat, do jakých uskupení se kouzelníci sdružují, jak se na uživatele magie dívají příslušníci různých ras a další věci z každodenního života kouzelníků. To, jaké osudy mohou uživatele magie prožívat, dokumentují i fiktivní životopisy, rozmístěné v rámečcích po celém textu.

Vedle magie je v tomto modulu popsána ještě jedna důležitá moc, která - jak se zdá - bude sehrávat stále výraznější roli. S magií se prolíná, doplňuje i konkuruje a nazývá se psionika. Tato moc, využívající vrozeného talentu a silné vůle podpořené tvrdým tréninkem, začíná svůj nástup k moci. O její budoucnosti však budou rozhodovat ti, kdo ji používají a kterým slouží.

A konečně, pokud někoho ze všeho nejvíce zajímá budoucnost, ve formě interpretace proroctví pouštních elfů zde nalezne nástiny událostí, jež se na Asterionu odehrají v následujících letech. Název "Pět ran krvavých" dává tušit, že se nebude jednat o děje poklidné a bude zapotřebí každého meče i zaklínadla, ať už se rozhodnete postavit se na jakoukoli stranu.

K samotnému hlavnímu textu Falešné apokalypsy, jejž jsem charakterizoval v předchozí části, patří i další důležité materiály, na které jsou příznivci Asterionu zvyklí, a sice dobrodružství, Klíč bytostí astrálních a aplikace pravidel Dračího doupěte.

Dobrodružství "Čarodějův učeň"zavede postavy na albirejskou univerzitu, kde se koná prestižní magický turnaj. Družina se může připojit k jednomu ze soutěžících a pomáhat mu čelit důvtipem i silou všem překážkám, jež ho čekají. Navíc se postupně ukáže, že ne vše je na první pohled tím, čím se jeví, a že touha po vítězství není jediným hybatelem možných událostí.

Klíč bytostí astrálních nabízí tentokrát řadu nových kouzelníkových přátel, již mohou svému pánovi pomoci nejrůznějšími způsoby. Vedle obecně známých tvorů jako je sova, netopýr, pavouk nebo krysa, se těšte například na xarna, efreeta, zombestu nebo vangu. Že nevíte, o co se jedná? To je jen další důvod pro to, abyste po tomto modulu sáhli.
Zbývá ještě charakterizovat aplikaci. Přestože neustále opakujeme, že její možnosti jsou oproti samotnému světu omezené, řada čtenářů a hráčů po ní sahá jako první, protože očekává nové prvky, obohacující jejich hraní. Hlavní důraz jsme při její tvorbě kladli (podle očekávání) na kouzelníky. Toto povolání se proto dočkalo řady rozšíření. Vedle nových přátel, způsobů sesílání kouzel, jejich formulace a získávání magenergie bylo zohledněno především to, že kouzelník musí při svém vlastním zdokonalování překonat nejednu překážku. Chce-li tedy hráč mít schopného a významného magika, bude na to jeho postava muset vynakládat značné úsilí, a pozná tak (někdy až závratnou) cenu za dosažení moci. Zároveň doufáme, že se nám podařilo alespoň částečně zachytit pestrost užívání magie na Asterionu a postavy kouzelníků se od sebe již nebudou lišit pouze zvolenými zaklínadly. Rozšíření se dočkala i další magicky orientovaná povolání - alchymistu čeká popis řady nových surovin, theurg se naučí vyrábět golemy, umělé bytosti, sloužící původně za vzor tvorbě nemrtvých, a nakonec nechybí ani zcela nové povolání - psionik. Svými schopnostmi se do určité míry podobá mágovi, ale má i řadu věcí navíc. Ale jejich prověření v herním světě už je na vás. Stačí k tomu jediné, a sice stát se psionikem. A co je ještě důležité připomenout: většinu těchto nových rozšiřujících prvků je možné používat i nezávisle na Asterionu.

Na závěr nezbývá než vyzvednout rovněž zdařilou práci ilustrátorů a tvůrců map a plánků, bez nichž by se Falešná apokalypsa neobešla. I jim patří náš dík jakožto autorů a věříme, že stejně příznivý ohlas nalezne jejich práce i u čtenářské obce.

Přestože je Falešná apokalypsa určená především příznivcům Asterionu, mohu ji směle doporučit i všem ostatním, kteří hledají inspiraci pro vlastní světy, postavy nebo třeba chtějí příjemně strávit čas nad novým fantasy textem. Pro všechny tyto lidi totiž Asterion tvoříme.

Falešná apokalypsa - ukázka z modulu

Nastal čas ukázat, co ve vás vězí, a postavit se čelem k nadcházejícím událostem!


Léta jsem věnoval studiu magie, pachtil se a snažil objevit něco, co by moje jméno zviditelnilo v tom dlouhém seznamu kouzelníků a čarodějek. Toužil jsem po úspěchu, ať už by měl jakoukoliv podobu, jen abych se z nikoho stal někým. Obětoval jsem magii svá nejlepší léta, svůj osobní život. Byla pro mne vším, pro ni jsem dýchal a žil. Jenže úspěch ne a ne přijít. Stále jsem po těch třiceti letech průměrným, neviditelným kouzelníkem, jedním z davu. Myslím, že si to nikdo pořádně neuvědomí, až zmizím.

Nechcete-li si jednou říkat to samé, musíte pochopit a naučit se mnoho věcí.


Mnozí z mágů ani nevědí, odkud svou energii ve skutečnosti čerpají. Předpokládají, že se jedná o produkt jejich duševní činnosti či nějakého konkrétního místa. I to je možné, mnohdy však jde jen o špatné pochopení fungování magie, které může dotyčnému mágovi v některých situacích zkomplikovat život. V některých náboženských komunitách učitelé kupříkladu kouzelnické adepty učí, že energii získávají od některého z bohů, proces jejího nabývání nazývají modlením a tvrdí, že nejsnáze lze čerpat na místech zasvěcených dané mocnosti. Nic z toho není pravda, ovšem takto vychovaný mág dokáže vytrvale podvědomě přesvědčovat sám sebe, že tomu tak je a klást tak "dobrovolné" limity svým možnostem.

Mít dostatek energie je jedna věc, je ovšem stejně důležité umět ji i správně a účinně použít.


Kouzlení pomocí run vypadá snadno - učitel mi ukáže znak, řekne mi, jakého efektu s ním docílím, a já se ho následně rychle naučím používat. Bohužel - či naštěstí - tomu tak není. Studium magických run zahrnuje jednak obecnou teorii, dále zákonitosti v rámci runového systému a u každé jednotlivé runy pak teoretickou a praktickou část. V oblasti teorie zájemce získá přehled o tom, jak runa vznikala, z jakých se skládá částí a proč vypadá právě tak, jak vypadá. Tyto znalosti mu pak pomáhají při praktických cvičeních, ve kterých se kromě přesného zakreslení či vybavení znaku učí také směrovat svou mysl k zamýšlenému účinku, tzn. sladit záznam či představu runy se svým konkrétním záměrem, například co se týče přesného zaměření útočného kouzla, přizpůsobení aktivní síly či odhadu správného množství uvolněné magické energie.

"Je tedy slovo kouzelné? Má moc proměnit realitu? Ano i ne. Podívejte se, kolik se toho mluví mezi obyčejnými lidmi, co zbytečností musí naše země každý den poslouchat. Ne, slovo samo o sobě kouzelné není, záleží totiž na osobě, která jej vysloví. Ta magická moc pochází od ní, ne ze slova samotného. Takže pokud ve vás není to zrnko čaroděje, jež by mohlo vyklíčit, budou z vás po odchodu z této školy stejní budižkničemu, jako jste teď."
Kouzlení není jen máchání rukama a vykřikování mocných slov. A kouzla zase nejsou jen barevné blesky, třpytné iluze nebo fantastické efekty. Jedna z cest magie, kterou se může student vydat, se nezabývá ničím z toho. Je to cesta tvůrců, tedy mágů, kteří vyrábějí magické předměty a také předměty magii odpuzující.

Pochopili jste všechny zákonitosti magie? Ale kdepak, stále a znovu budete narážet na jevy, které se dosavadním poznatkům vymykají.A pravděpodobně se vám jejich účinky nebudou líbit.


Řada anomálií má pak bezprostřední vliv přímo na uživatele magie. Vedle již zmiňovaných příznaků, jakými jsou například neutuchající bolest hlavy, oslabení smyslů či nevolnost, může jít o daleko nepříznivější účinky. Magika může postihnout různě dlouho trvající ochromení, krvácení z nosu či úst, nepřekonatelná slabost či dokonce bolestivá smrt při seslání i toho nejjednoduššího kouzla. Nejčastější příčinou tohoto jevu je právě deformace přirozeného magického pole, které může vedle kouzelníkovy magické energie vysávat i jeho energii životní.
Nyní navíc nastupuje nová moc, která má snahu ohrozit výsadní postavení magie…Psionika
Možnosti psioniky není snadné vymezit. Stále se objevují nové vlohy, které mohou být přetvarovány v psionické dovednosti. Základním pravidlem je, že talent musí projít speciální výchovou od útlého mládí, nesmí se mu omezovat rozvoj poukazováním na normální společnost a musí se podporovat všechny jeho schopnosti. Stálým testováním se posléze přichází na schopnosti další. Dalším důležitým aktérem psioniky je pevná vůle, této vlastnosti však lze úspěšně dosáhnout výcvikem u většiny jedinců. Pouze pevná vůle umožňuje psionikům ovlivňovat jejich tělo a mysl tak, že mohou provádět činy, které přírodní zákony ostatním živým tvorům zakazují.

A to ještě není ani zdaleka vše. Chcete se dozvědět o každodenním životě mágů, mocných artefaktech, zhoubných nemocích a tajemných pomocnících kouzelníků? Nebo raději změříte své síly s dalšími uživateli magie v prestižním magickém turnaji? Či snad patříte k těm, kteří touží nahlédnout za závoj, jenž halí budoucnost Asterionu?


Potom je Falešná apokalypsa přesně tím, co potřebujete. Zkoncentrujte svou mysl a pusťte se do čtení.


Sedmnáctka vás provázej!